Stacks Image 50

Vous consultez la version anglaise de la page


...car cette page n'est pas (encore) disponible en français. Continuez à lire cette page en anglais et/ou cliquez sur le bouton ci-dessous pour revenir à la section anglaise du site.Notice
Please see the
Copyright Acknowledgements page for all third party copyright acknowledgements.
Please see the
Privacy Policy page for all information regarding your privacy and GDPR.


This site is in no way affiliated or endorsed by the Australian Broadcasting Corporation, TF1 International/Revcom, Puffin Books, Penguin Publishers or the Australian Children's Television Foundation. bartonsontheweb.nl solely exists to give outing to its owner's affection for C/o The Bartons, associated works and the people who created and worked on those productions. It is in no way compensated for that. This site operates on a non-profit basis; there is no reveneue generated, in advertisements or otherwise. All operating costs are covered by its owner.

Please see the
copyrights acknowledgements for a full list of copyright notices regarding third party material discussed, described and pictured on this site.This site, all its content is © 2020 - 2024 Erwin Leerentveld unless otherwise stated. Dutch law applies.

All properties, quotes, cited works, images, video clips etcetera belong to their respective owner(s) and are either licensed, used with permission or used under the rights to use those for educational purposes without the intent to profit as recorded in the articles collectively known as "citaatrecht" in Dutch copyright law.

Citaatrecht includes, but is not limited to, the following verdicts by various Dutch courts which act as precedents:

  • Hoge Raad 26 juni 1992, IER 1992/40, Damave/Trouw
  • Hoge Raad 22 juni 1990, NJ 1991, 268, Malmberg/Beeldrecht
  • LJN AZ3514, Rechtbank Rotterdam, 686369
  • LJN BX0988, Gerechtshof Leeuwarden, 200.074.557/01

If you believe your rights are being violated or infringed upon, please do
contact me. I have the upmost respect for you and your works, I'm sure we can work something out.
Deze website, en alle inhoud ervan, is © 2020 - 2024 Erwin Leerentveld tenzij expliciet anders benoemd. De Nederlandse wetgeving is van toepassing.

Alle eigendommen, citeringen, geciteerde werken, afbeeldingen, video clips enzovoorts behoren tot hun respectievelijke eigena(a)r(en) en zijn gebruikt onder licentie, met toestemming van de rechthebbende dan wel gebruikt onder de uitzonderingsclausules die collectief bekend staan als het "citaatrecht" in de Nederlandse auteurswet.

Citaatrecht is onder andere, maar niet uitsluitend, gedefinieerd door onderstaande uitspraken van diverse Nederlandse rechtbanken:

  • Hoge Raad 26 juni 1992, IER 1992/40, Damave/Trouw
  • Hoge Raad 22 juni 1990, NJ 1991, 268, Malmberg/Beeldrecht
  • LJN AZ3514, Rechtbank Rotterdam, 686369
  • LJN BX0988, Gerechtshof Leeuwarden, 200.074.557/01

Als je van mening bent dat jouw rechten worden geschonden, neem dan eerst
contact met me op. Ik heb de allerhoogste respect voor jou en je werk en we komen er vast wel uit.


Having said that, Erwin Leerentveld is the sole author in cases where the law requires there to be one, with the intent to shield third parties from legal action. Content provided by third parties is therefor to be considered placed there under my explicit and exclusive responsibility. This means you should come after me if you disagree with something on this site and not the person credited with the content in question, even if that third party is the legal owner of the copyright or has allowed me to place the content with their permission. In other words: leave everybody mentioned on this site alone if you disagree with something, or are of the opinion your rights or intellectual properties are being violated, and contact me instead.
Dat gezegd hebbende, is Erwin Leerentveld de enige auteur in gevallen waar dat voor de wet noodzakelijk is om derden te beschermen. Dit is zo met als expliciet doel om derden die bijdragen aan de inhoud van deze website te beschermen tegen juridische actie van buiten. Inhoud die door derden is aangeleverd of geplaatst moet daarom worden beschouwd als door mij en mij alleen geplaatst onder mijn expliciete en exclusieve verantwoordelijkheid. Dit betekent dat je je tot mij moet wenden als je het niet eens bent met de inhoud die aan derden wordt toegeschreven in verband met auteurswetgeving, zelfs als die derde partij mij expliciet toestemming heeft gegeven om de inhoud te plaatsen. Met andere woorden: laat iedereen op deze site met rust als je het ergens niet mee eens bent of je vindt dat je intellectuele eigendom wordt geschonden, en neem contact met mij op.


This site uses cookies and similar technologies to make sure the site displays correctly and to store your preferences.

Please read our
privacy policy for more information.


Some third party contents, for example as YouTube videos, are only available when you consent to placing additional cookies. You can read more about this, and view or change these setting, on the privacy settings page.

I also collect, process and store your name and e-mail address when you send me a message through the contact form.

Everything only takes place after you've given explicit consent.

You can read more about this in the
privacy statement.

All data collection and handling is in accordance with EU regulations (GDPR).
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare oplossingen om de site juist te tonen en je voorkeuren bij te houden.

Lees het
privacybeleid voor meer informatie.


Sommige inhoud die via derde partijen wordt getoond, zoals bijvoorbeeld YouTube-video's, is pas beschikbaar als je instemt met het plaatsen van aanvullende cookies. Je kunt hier meer over lezen, en de instellingen zien en aanpassen, op de privacy settings pagina (Engelstalig).

Ik verzamel, verwerk en bewaar ook je naam en e-mailadres als je mij een bericht stuurt via het contactformulier.

Alles gebeurt alleen nadat jij jouw expliciete toestemming hiervoor hebt gegeven.

Je leest er meer over in het
privacy statement (Engelstalig).

Alle dataverzameling en verwerking voldoet aan de richtlijnen zoals uitgezet door de EU (GDPR).


This site is presented to you as-is. I take no responsibility to any damage the site or its contents causes to you, your equipment (or your ego for that matter). All materials on this site explicitly come without any guarantees.
Deze website wordt aan jou geleverd zonder enige vorm van garantie. Ik neem geen verantwoordelijkheid op mij voor schade aan jou, je apparatuur (of je ego, als het daar om gaat). Alle materialen op deze site komen expliciet zonder enige vorm van toezegging of garantie.© 2020 - 2024 Erwin Leerentveld
All rights reserved.
Content not created by me is used with permission or under the clauses collectively known as "citaatrecht" in Dutch copyright law. Please see the Legal Disclaimer page (link below) for full copyright acknowledgment. This site is in no way affiliated with or endorsed by the Australian Broadcasting Corporation.Bartonsontheweb.nl uses essential cookies and similar functionality. Click the Privacy Settings button below to see what privacy options there are. Please read the privacy policy for more information.